หน้าหลัก พืช ศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ ช่องทางจัดจำหน่าย ศูนย์กิจกรรม โครงการพืชอาหารปลอดภัย
เกี่ยวกับโครงการ
รัฐกับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัย
กฎระเบียบอาหารปลอดภัย
พืชส่งออกที่สำคัญ
GAP
MRLs
คำศัพท์ที่น่ารู้ Technical Term
MSDS ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สารเคมีห้ามใช้ทางการเกษตร
การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
สาระความรู้เรื่องการส่งออก
สัญลักษณ์โครงการ อาหารปลอดภัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Web Link
      General Conditions of Use
      Privacy Statement
      Imprint

สัญลักษณ์โครงการ อาหารปลอดภัย

Food for Life

อาหารปลอดภัยกำลังมีบทบาทที่สำคัญในการค้าโลก และชีวิตประจำวัน บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ทำโครงการพืชอาหารปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งรวมข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ และความเข้าใจ ในเรื่องความปลอดภัยของพืช อาหาร ตลอดจนช่วยรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ผลิต และผู้บริโภค ทำให้สินค้ามีมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย และคุณภาพที่เหมื่อนกัน ทั้งตลาดภายใน และตลาดส่งออก ตลอดจนร่วมสนับสนุนนโยบายเพื่อนำครัวไทยไปสู่ครัวโลก

การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย คลิก!!..


เครื่องหมายโครงการ “อาหารปลอดภัย” Food Safety

อาหารปลอดภัย เป็นสัญญลักษณ์ให้กับฟาร์ม แหล่งปลูก ที่ดำเนินการตาม GAP, COC และ GMP
รับผิดชอบโดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นการรับรอง

  1. รับรองสินค้าอาหาร
  2. รับรองระบบ การจัดการด้านความปลอดภัยคุณภาพอาหาร เช่น ระบบ CoC (Code of Conduct), GAP (Good Agricultural Practice), GMP (Good Manufacturing Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) เป็นต้น
  3. รับรองสินค้าที่มิใช่อาหาร เช่น ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
  4. รับรองระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ด้านความปลอดภัย และคุณภาพอาหาร

หน่วยงานที่รับรอง ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดยแต่ละหน่วยงานแบ่งกันรับผิดชอบในการตรวจสอบรับรองดังนี้
กรมประมง ตรวจสอบรับรอง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง
กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบรับรอง ผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์
กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบรับรอง ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจสอบรับรอง ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต (สารเร่งสำหรับทำปุ๋ยหมัก)
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติตรวจสอบ รับรอง มาตรฐาน คุณภาพ และการติดฉลากสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอาหาร


เครื่องหมาย “สุขภาพดี เริ่มที่อาหารปลอดภัย” Safe Food Good Health

ใช้กับอาหารสด เป็นสัญญลักษณ์ให้กับร้านค้าที่ แผงที่จำหน่ายอาหารสด ในตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ต
รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เป็นการรับรอง อาหาร ได้แก่ อาหารสด อาหารแปรรูป ปรุงจำหน่าย สารเคมีที่ตรวจ ได้แก่ บอร์แรกซ์ สารพิษตกค้างจากสารเคมี สารฟอกขาว สารกันเชื้อรา สารฟอร์มาลีน สารเร่งเนื้อแดง จุลินทรีย์ คลอแรมแฟนิคอลไนโตรฟูแรน

สถานประกอบการ สถานเพาะเลี้ยง เพาะปลูก

เครื่องหมาย อย.

เป็นสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่มีภาชนะบรรจุสนิท

รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์อาหารใดบ้างต้องมีฉลาก
กลุ่มที่ 1 อาหารควบคุมเฉพาะมี 17 ชนิด ได้แก่

1.นมดัดแปลงสำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็กเล็ก
2.อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารก และเด็กเล็ก
3.อาหารเสริม สำหรับทารกและเด็กเล็ก
4.นมโค
5.นมปรุงแต่ง
6.นมเปรี้ยว
7.ไอศกรีม
8.อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท
9.ผลิตภัณฑ์ของนม
10.น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท
11. เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
12. น้ำแข็ง
13. อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการ ควบคุมน้ำหนัก
14. สีผสมอาหาร
15. วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งรสอาหาร
16. วัตถุเจือปนอาหาร
17. โซเดียมซัยคลาเมตและ อาหารที่มีโซเดียมซัยคลาเมต

กลุ่มที่ 2 อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานมี 31 ชนิด ได้แก่

1. น้ำมันและไขมัน
2. น้ำมันถั่วลิสง
3. เนย
4. เนยเทียม
5. กี
6. อาหารกึ่งสำเร็จรูป
7. น้ำมันเนย
8. น้ำปลา
9. น้ำส้มสายชู
10. ครีม
11. น้ำมันปาล์ม
12.น้ำมันมะพร้าว
13. ชา
14. น้ำนมถั่วเหลือง ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
15. กาแฟ
16. แยม เยลลี มาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
17. เครื่องดื่มเกลือแร่
18. รอยัลเยลลีและ ผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
19. น้ำผึ้ง
20. น้ำแร่จากธรรมชาติ
21. เนยแข็ง
22. ซอสบางชนิด
23. น้ำที่เหลือ จากผลิตภัณฑ์ โมโนโซเดียมกลูตาเมต
24. ไข่เยี่ยวม้า
25. ผลิตภัณฑ์ปรุงรส ที่ได้จากการย่อยโปรตีน ของถั่วเหลือง
26. ข้าวเติมวิตามิน
27. ช็อกโกแลต
28. เกลือบริโภค
29. อาหารที่มีสารพิษตกค้าง
30. อาหารที่มีสารปนเปื้อน
31. อาหารที่มีกัมมันตรังสี

กลุ่มที่ 3 อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้ต้องมีฉลากมี 14 ชนิด ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
2.แป้งข้าวกล้อง
3.น้ำเกลือปรุงอาหาร
4.ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
5.ขนมปัง
6.หมากฝรั่งและลูกอม
7.วุ้นสำเร็จรูปและขนมเยลลี
8. กำหนดกรรมวิธี การผลิตอาหารซึ่งมี การใช้กรรมวิธีการ ฉายรังส
9. ผลิตภัณฑ์กระเทียม
10. วัตถุแต่งกลิ่นรส
11. อาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพ หรือ มาตรฐานของอาหาร รวมอยู่ในภาชนะบรรจุ
12 .อาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้
13. อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ
14. การแสดงฉลากของอาหาร พร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูป ที่พร้อมบริโภคทันที


เครื่องหมาย ตลาดสด น่าซื้อ

อาหารสด เป็นสัญญลักษณ์ ให้กับตลาดขายอาหารสด อาหารพร้อมบริโภค อาหารแปรรูป

    โดยกำหนด
  1. สถานที่สะอาด
  2. อาหารปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน (ไม่พบบอแรกซ์, สารฟอร์มาลีน, สารไฮโดรซัลไฟด์ (สารฟอกขาว), กรดซาลิซิลิก (สารกันรา), สารพิษตกค้าง, สารกำจัดแมลง)
  3. ใส่ใจผู้บริโภค มีพื้นที่ให้ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค
รับผิดชอบโดย กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข


สัญลักษณ์การผลิตที่ปลอดภัย
สัญลักษณ์การผลิตที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ ของกลุ่มเครือข่าย GAP ภาคตะวันตก ครอบคลุมจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  ผู้ที่ให้การรับรองคือ โครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตอาหารปลอดภัย ตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม กลุ่มเครือข่าย GAP ภาคตะวันตก

เครื่องหมายรับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
สัญลักษณ์ รับรองคุณภาพระบบตรวจสอบสารพิษ รับผิดชอบ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้รับรองคุณภาพระบบตรวจสอบ สารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้  ซึ่งผู้ประกอบการสามารถดำเนินการตรวจสอบผักสด/ผลไม้ ได้อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา :    1. น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 78 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2548
2. หนังสือความปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.วราภา  มหากาญจนกุล
3. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. โครงการกลุ่มเครือข่าย ภาคตะวันตก